Egen mätutrustning

Mätning och kontroll kan vara viktigt för att få bra underlag för bedömningar eller beslut. Jag vet ofta vad som är möjligt att mäta och kan bedöma om det även är rimligt. Förutom egen utrustning för mätning av såväl vatten som luft så har jag upparbetade kontakter med underleverantörer.

Exempel på egen utrustning är:

  •  Automatiska vattenprovtagare; Batteri- och nätdrivna, totalt nio enheter. Bra med många när man vill veta fördelning av utsläpp eller reningseffekter i olika reningssteg.
  • pH-mätare; Handburna samt stationär med loggningsmöjlighet. pH-värdet ofta viktigt ur både miljö- och funktionssynpunkt.
  • Konduktivitetsmätare med loggningsmöjlighet. Ett i vissa fall enkelt, tillförlitligt och billigt sätt att mäta föroreningsgrad.
  • Ett stort antal komponenter för att göra försök i laboratorieskala eller pilotanläggningar.
  • FID, flamjonisationsdetektor, för onlinemätning av totalt organiskt kol (”lösningsmedel”). Uppmätta värden loggas. Mätningen är säker och kan göras under både kort och lång tid.
  • Luftflödesmätningsutrustning för mätning av luftflöden i kanaler. Ofta ett måste vid kontroll av utsläpp till luft.
  • Luftpumpar; Med dessa kan det mesta i luften kontrolleras. Både utsläppsmätningar och arbetsmiljömätningar kan utföras.

FID baksida